Se demo

Åtta sätt som gör att översättningsfel kan förstöra
ditt innehåll (och hur du undviker dem)

En person inser att hen har begått ett misstag

Verity Hartley på LanguageWire Verity Hartley , Marketing Specialist, LanguageWire ||  Lästid: 5 minutes

Alla vill vi uppnå förstklassiga resultat vid hanteringen av våra översättningsprojekt. Den hårda sanningen är att misstag är en del av processen, och oavsett hur mycket vi försöker undvika översättningsfel kan och kommer de att hamna i vårt innehåll.

Både mänskliga översättningar och maskinöversättningar kan innehålla fel som antingen beror på missförstånd av källmaterialet eller misstag i översättningsprocessen.

Vi kan dock hantera antalet misstag och hur ofta de inträffar genom att först känna igen de vanligaste typerna av fel och följa strikta kvalitetsregler.

Fortsätt läsa för att ta reda på mer om de vanligaste översättningsfelen och titta på några av de bästa sätten att eliminera dem. 

Objektiva fel kontra subjektiva fel

När du granskar översättningar kan du stöta på två olika typer av fel: objektiva och subjektiva.

Objektiva fel är sådana som är odiskutabla och uppenbart är att betrakta som misstag, t.ex. stavfel eller grammatiska fel.

Subjektiva fel kan uppmuntra till mer diskussion mellan parterna och är inte alltid lika tydliga. Det kan handla om olika typer av felöversättningar eller att skrivregler inte används på rätt sätt.

Båda typerna av fel har inverkan på den övergripande språkliga kvaliteten hos ditt innehåll och i slutändan på läsarnas förståelse av budskapet.

En knapp med hoppsan på

Vanliga översättningsfel

Översättningsfel uppstår när käll- och måltexterna inte stämmer överens efter att översättningen har slutförts. De kan skapas av både människor och maskiner.

Översättningsfel kan vara kostsamma, genanta och till och med vålla skada, och därför är det viktigt att ha rigorösa kvalitetsprotokoll på plats. Nedan följer en lista över några av de vanligaste översättningsfelen, både subjektiva och objektiva, som bör fångas upp vid all validering efter översättningen av ditt innehåll.

Felöversättning

Felöversättning inträffar när ett ord eller en fras översätts felaktigt. Dessa kan uppstå av en mängd olika anledningar, bland annat genom att översättaren har läst fel i källmaterialet eller inte har grepp om ämnesområdet.

Detta kan leda till förvirring, missförstånd och till och med vålla skada, särskilt inom industrier som kräver tekniska översättningar.

Utelämnanden

Utelämnanden inträffar när viktig information utelämnas eller hoppas över av översättaren under översättningsprocessen. Detta kan leda till felaktigheter och att detaljer saknas vilket helt kan förändra innebörden av det slutliga budskapet.

Kulturella skillnader

Kulturella skillnader kan också leda till översättningsfel, särskilt vid översättning av idiom, vardagsuttryck och liknande. Utan professionell förståelse för kulturella nyanser och sammanhang är det inte säkert att en översättare kan förmedla den avsedda innebörden hos en text på ett korrekt sätt.

Inget referensmaterial

Avsaknaden av referensmaterial som ordlistor, ordböcker och skrivregler kan också leda till översättningsfel. Översättare behöver tillgång till dessa resurser för att säkerställa enhetlighet och sammanhang i översättningen, särskilt när de arbetar med företag som har en fastställd termbas.

Stavfel och grammatikfel

Stavfel och grammatiska fel kan lätt förbises under översättningsprocessen, särskilt om översättaren inte är expert på något av språkparen. Dessa enkla fel kan dock underminera trovärdigheten hos den översatta texten och påverka varumärkets image och trovärdighet negativt om de inte upptäcks före publicering.

Utrymme och layout

Språk tar upp olika mycket plats på en sida. Bristande uppmärksamhet på utrymme och layout kan också leda till översättningsfel. På vissa språk kan avståndet mellan ord och meningar inverka på textens innebörd, och en felaktig layout kan göra den översatta texten svår att läsa och förstå.

Stor begynnelsebokstav

Regelverket för användning av stor begynnelsebokstav varierar mellan språken, och det är viktigt att se till att måltexten är korrekt formaterad. Felaktig användning av stor begynnelsebokstav kan ändra textens innebörd, vilket kan leda till förvirring och feltolkning.

Begränsad efterredigering

Begränsad efterredigering, eller avsaknad av noggrann granskning och kontroll av den översatta texten, kan leda till felaktigheter, att misstag inte upptäcks och att termer inte används på ett enhetligt sätt. Efterredigering är avgörande för att säkerställa kvaliteten och korrektheten i den översatta texten.

Ingen validering

Slutligen kan fel i den översatta texten uppstå till följd av att ingen validering sker, eller att en slutlig kvalitetskontroll inte utförs av en person med målspråket som modersmål. Validering är avgörande för att säkerställa att det slutliga innehållet är korrekt och fritt från alla typer av fel före publicering.

Så undviker du översättningsfel

Som vi nämnde i början går det aldrig att garantera att man alltid får en helt felfri text. Men det finns saker du kan göra för att minska antalet översättningsfel i ditt innehåll så att du kan ligga så nära målet om perfektion som möjligt.

Se till att källmaterialet är tydligt

Om källmaterialet är otydligt blir det svårare att få en översättning av perfekt kvalitet. Se till att ditt innehåll är klart och tydligt formulerat, utan några tvetydigheter, så att översättaren lättare förstår vad du menar. Vi har ytterligare fler tips om hur du kan göra för att formulera dig tydligt i skrift i ett annat blogginlägg.

Ge tydliga och lättillgängliga riktlinjer

Se till att översättaren har tillgång till allt referensmaterial som behövs, inklusive riktlinjer för företagets stil, språkbruk och terminologi som kan påverka hur innehållet framstår. Se till att översättaren har obehindrad tillgång till dina översättningsminnen och alla eventuella termbaser.

Korrekturläsning och validering av översättningar

Granskning av innehållet av ytterligare en expert är det absolut bästa sättet att upptäcka eventuella fel. Korrekturläsare kan upptäcka fel i översättningen eller layouten och en modersmålstalande validerare kan upptäcka eventuella lokaliseringsfel.

Detta är avgörande steg i processen för att uppnå bästa möjliga kvalitetssäkring.

Se till att ha kontroll på vanliga översättningsfel

Om vi inte är vaksamma kommer misstag oundvikligen att smyga sig in i vårt innehåll. Genom att samarbeta med professionella översättare, korrekturläsare och validerare kan du dock minimera förekomsten av sådana misstag och minska deras effekt på dina översättningar.

Genom att vidta dessa åtgärder kan du säkerställa att dina översättningar är korrekta och håller hög kvalitet så att du kan få ut rätt budskap till dina globala målgrupper.

Om du vill veta mer om våra professionella översättningstjänster kan du fylla i formuläret nedan så kontaktar vi dig.